Disclaimer

 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.volt45.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel VOLT45 met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan VOLT45 niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. VOLT45 garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van VOLT45 via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. VOLT45 wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer VOLT45 links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door VOLT45 worden aanbevolen. VOLT45 aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door VOLT45 niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
VOLT45 behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VOLT45 of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
VOLT45 behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een ‘Sporter’), die deelneemt aan fysieke trainingen evt gecombineerd met voedingsadvies en/of een coachingstraject en anderzijds de dienstverlener VOLT45 inclusief haar medewerkers.
2. VOLT45 heeft verschillende programma’s waaraan de Sporter kan deelnemen (Group Workouts, Personal Training en Voedingsbegeleiding). De inhoud van elk programma/dienst staat op de website van VOLT45 (www.volt45.nl)
3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk lidmaatschap/dienst dat wordt afgesloten tussen de Sporter en VOLT45.
4. Zowel door aanschaf van een lidmaatschap/dienst verklaart de Sporter zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
5. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
6. VOLT45 kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van VOLT45. De Algemene Voorwaarden zijn bij het aangaan van het lidmaatschap aan de Sporter ter hand gesteld.
7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. VOLT45 en de Sporter zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
8. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2. Overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen VOLT45 en een Sporter ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit registratie van een Sporter.
2. Voor VOLT45 ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Sporter aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
3. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van VOLT45. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Sporter kosten met zich meebrengen.
4. Een overeenkomst tussen VOLT45 en een Sporter bestaat uit een lidmaatschap/dienst, dat gedurende een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een programma.
5. De Sporter kan deze overeenkomst gedurende 14 dagen na afsluiten lidmaatschap zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 3. Lidmaatschappen
1. Het lidmaatschap is persoonlijk en is niet overdraagbaar.
2. Het lidmaatschap is beperkt geldig. De individuele geldigheid is vermeld in de overeenkomst met de Sporter.
3. Een flex lidmaatschap wordt door VOLT45 stilzwijgend verlengd met tenminste 1 maand, welke maandelijks opzegbaar is door het lid.
4. Een lidmaatschap met een geldigheid van één (1) jaar wordt, na afloop hiervan, automatisch verlengd in een maandelijks opzegbaar lidmaatschap met de daarbij behorende actuele tarieven.
5. Een lidmaatschap met een geldigheid van één (1) jaar is opzegbaar tegen het einde van het lidmaatschap en met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.’
6. Bij zware blessures, ziekte etc.. met een bedrag van 10,- *met een minimale afwezigheid van 2 maanden
7. VOLT45 is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar bij VOLT45.

Artikel 4. Prijzen en betaling
1. De actuele prijzen zijn op te vragen bij VOLT45. VOLT45 heeft het recht deze prijzen jaarlijks in januari eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds op te vragen bij VOLT45. Prijsverhogingen hebben geen effect op reeds afgesloten en betaalde lidmaatschappen.
2. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden door het door VOLT45 gebruikte systeem van VirtuaGym.
3. Een lidmaatschap kan vooraf ineens worden betaald of maandelijkse door middel van een overschrijving of automatische incasso.
4. De betalingstermijn voor de facturen bedraagt 14 dagen. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Sporter zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
5. Het is de Sporter niet toegestaan om ten aanzien van zijn betalingsverplichting jegens VOLT45 deze in te houden, dan wel verrekening toe te passen.
6. Reclamaties over facturen dienen uiterlijk binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd te zijn ontvangen. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van de Sporter niet op.
7. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is VOLT45 gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. VOLT45 is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.
8. In geval van wettelijke schuldsanering of een persoonlijk faillissement van de Sporter zijn de verplichtingen van de Sporter jegens VOLT45 onmiddellijk opeisbaar en is VOLT45 gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of te beëindigen.
9. Voor rekening van de Sporter komen alle kosten die aan de incasso van een door de Sporter onbetaalde factuur zijn verbonden, waaronder alle buitengerechtelijke kosten. Deze kosten worden berekend conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten, en bedragen ten minste € 150,-.
10. Indien de Sporter, voor wie de werkzaamheden verricht worden, niet de daadwerkelijk opdrachtgever is, zijn zowel de opdrachtgever als de Sporter hoofdelijk gehouden tot betaling van de facturen van VOLT45.

Artikel 5. Annulering lidmaatschap/training
1. Een Sporter kan een lidmaatschap alleen schriftelijk of per mail en in zijn geheel annuleren vóór het lidmaatschap is gestart. VOLT45 bevestigt de annulering schriftelijk of per mail.
2. De kosten voor een Sporter zijn voor annuleren:
a. tot meer dan 4 weken voor aanvang van het lidmaatschap: kosteloos;
b. van 2 tot 4 weken voor aanvang van het lidmaatschap: 50% van het totale factuurbedrag voor de gehele duur van het lidmaatschap;
c. van 0 tot 2 weken voor aanvang van het lidmaatschap: 75% van het totale factuurbedrag voor de gehele duur van het lidmaatschap.

3: Een sporter mag/kan een Personal training sessie, 24 uur van te voren kosteloos verzetten.

4: Een sporter mag/kan een group workouts in ieder geval 12 uur van te voren kosteloos annuleren zonder een credit te verliezen.

Artikel 6. Opschorting en ontbinding
1. VOLT45  is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
a. de Sporter de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst VOLT45 ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Sporter de verplichtingen niet zal nakomen;
c. de Sporter bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d. indien door de vertraging aan de zijde van de Sporter niet langer van VOLT45 kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is VOLT45 gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
e. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van VOLT45 kan worden gevergd.
f. indien de ontbinding aan de Sporter toerekenbaar is, is VOLT45 gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
g. indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VOLT45 op de Sporter onmiddellijk opeisbaar. Indien VOLT45 de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
2. Indien VOLT45 op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Sporter, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7. Overmacht
1. VOLT45 is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Sporter indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop VOLT45 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VOLT45 niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. VOLT45 heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat VOLT45 zijn verbintenis had moeten nakomen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaand: gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel. In een dergelijk geval kan een training worden afgelast. VOLT45 is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden of een andere vorm van overmacht.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal VOLT45 alle redelijkerwijs van VOLT45 te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden. Deelname aan een training geschiedt echter op eigen risico van de deelnemer. VOLT45 is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemer eventueel oploopt tijdens of ten gevolge van een training.
2. VOLT45 is niet aansprakelijk voor alle door de deelnemer geleden directe of indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen, die verband houdt met een tekortkoming door VOLT45, dan wel door VOLT45 ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.
3. VOLT45 is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een training. Een training is intensief en blessuregevoelig. Een Sporter dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een training. Indien een Sporter gezondheidsklachten heeft, of indien een Sporter een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Sporter advies in te winnen bij een arts.
4. VOLT45 behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
5. VOLT45 is niet verzekerd voor schade van een Sporter. De Sporter verklaart dat hij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een training.
6. De Sporter doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.
7. Indien vast komt te staan dat VOLT45 wel aansprakelijk is, dan is zij dit enkel voor directe schade en voor een bedrag van maximaal € 1.500,- of voor zoveel als de verzekering van VOLT45 per schadegeval uitkeert.

Artikel 9. Website, app en privacy
1. VOLT45 respecteert de privacy van de Sporter en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de ‘gegevens’) vertrouwelijk wordt behandeld.
2. VOLT45 gebruikt de gegevens alleen om de overeenkomst met een Sporter zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal VOLT45 deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Sporter.
3. VOLT45 zal de gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
4. De werknemers van VOLT45 en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.
5. De verstrekte informatie op de website www.volt45.nl  is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
6. Hoewel VOLT45 de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan VOLT45 niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is.
7. De website www.volt45.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige wijze zonder voorafgaande toestemming van VOLT45.
8. De Sporter verklaart zich bekend en akkoord met de privacy policy en cookie beleid, zoals weergegeven op de website.

9. Het account is het afgeschermde gedeelte van de website of app, waartoe de deelnemer toegang heeft na het invullen van de inloggegevens.

10. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de inloggegevens van zijn/haar account.

Artikel 10. Overige bepalingen

1. Bij het gebruik van de faciliteiten van VOLT45 dient men een handdoek bij zich te hebben. Na het gebruik van de fitnessmaterialen dient de Sporter dit schoon te maken.

2. Halters, gewichten en schijven dienen na gebruik teruggelegd te worden op de toegewezen plek door de trainer ter plekke.

3. De Sporter dient zich ten alle tijden te houden aan de instructies van de bevoegde trainer.

4. In de trainingsruimte dient de sporter binnenschoenen te gebruiken en veilige, nette sportkleding.

Artikel 11. Geschillen en toepasselijk recht
1. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door VOLT45.
2. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
3. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van al ons nieuws, weetjes en ontwikkelingen!

Wij zijn VOLT45

Voeding, Ontwikkeling, Leefstijl en Training. 45 minuten per workout!